Podmínky užívání služby

Používáním služby Bazarobot, souhlasíte s těmito smluvními podmínkami a uzavíráte smlouvu mezi Vámi a společností Bazarobot s.r.o. („Smlouva“).

VÝKLAD POJMŮ

V této Smlouvě mají uvedené výrazy (nevyplývá-li z kontextu něco jiného) následující význam:

„Bankovní Účet Uživatele“

Jedná se o bankovní účet, který Uživatel Bazarobotu sdělil prostřednictvím Registrace, Formuláře nebo Uživatelského Účtu. Uživatel může Zadat pouze bankovní účet vedený na své vlastní jméno;

„Bazarobot“

Provozovatel služby Bazarobot, společnost: Bazarobot s.r.o., se sídlem Na Brně 1972, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 28811399, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 28606;

„Ceník“

seznam a ceník poplatků za Služby a určení Kupní ceny, který je zveřejněný  na adrese: https://bazarobot.cz/cenik

„Formulář“

webový formulář na adrese: https://bazarobot.cz/objednat-svoz

„Kupní Cena“

kupní cena sjednaná v Kupní Smlouvě;

„Kupní Smlouva“

kupní smlouva, jejímž předmětem je Zboží, které bylo posouzeno jako prodejné; touto kupní smlouvou Bazarobot Zboží za podmínek stanovených touto Smlouvou od Uživatele kupuje a Uživatel jej Bazarobotu za podmínek stanovených touto Smlouvou Bazarobotu prodává;

“Následná Kupní Smlouva”

kupní smlouva, kterou uzavře Bazarobot s třetí osobu za účelem následného prodeje Zboží;

“Osobní Údaje”

osobní údaje Uživatele uvedené ve Formuláři;

“Práva Duševního Vlastnictví”

jsou všechna autorská práva, práva k ochranným známkám, podnikatelským nebo obchodním jménům, logům nebo sloganům, doménovým jménům, právo na ochranu proti nekalé soutěži, práva k databázi, práva k designu a všechna další práva duševního vlastnictví, ať už registrovaná nebo neregistrovaná včetně návrhů nebo práv o ně žádat;

„Provozovna”

provozovna Bazarobotu na adrese: Bratří Štefanů 1169/71a, 500 03 Hradec Králové

„Registrace”

registrace pro použití Služby provedené na základě formuláře na adrese: https://bazarobot.cz/prihlasit

„Registrovaný E-mail”

je e-mail, který Uživatel sdělil prostřednictvím  Registrace, Formuláře nebo Uživatelského Účtu. Za e-mail se považuje též účet služby Facebook nebo Twitter, který umožňuje komunikaci;

„Služba”

Služba Bazarobot spočívající v tom, že Bazarobot zajistí Svoz Zboží od Uživatele, provede Vytřídění Zboží a v případě, že bude Zboží posouzeno jako prodejné uzavře s Uživatelem Kupní Smlouvu, jejímž předmětem bude takové Zboží;

„Svoz Zboží”

znamená odevzdání Zboží Uživatelem Kupujícímu - osobně, nebo prostřednictvím kurýrní nebo zásilkové služby;

„Účet Uživatele“

znamená webové rozhraní přístupné Uživateli, jehož prostřednictvím dochází k poskytnutí detailních informací o poskytnutí Služby;

„Uživatel“

fyzická nebo právnická osoba

„Vytřídění Zboží“

Bazarobot na základě svojí volné úvahy Zboží obsažené v Zásilce posoudí a vyhodnotí jeho prodejnost;

„Webové stránky“

jsou webové stránky https://bazarobot.cz/ včetně souvisejících subdomén;

„Závazné Předpisy“

jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy spočívají.

„Zakázané Zboží“

Zboží uvedené v seznamu na adrese http://aukro.cz/help.php?tid=78&tids=77_78&zoom=N

„Zásilka“

Každá jednotlivá zásilka obsahující Zboží, která byla Bazarobotu Uživatelem poskytnuta v rámci Svozu Zboží;

„Zboží“

movité věci, které jsou předmětem Služby;

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prostřednictvím Formuláře Uživatel Bazarobotu navrhuje uzavření Smlouvy. Bazarobot přijetí tohoto návrhu potvrdí zasláním zprávy na Registrovaný E-mail. Zasláním tohoto mailu dochází k uzavření Smlouvy. Podmínkou užití formuláře je předchozí Registrace.

Uživatel nemá žádný právní nárok na přijetí návrhu Uživatele Bazarobotem.

Tato Smlouva upravuje podmínky, za kterých může Uživatel využívat Službu a stanoví práva a povinnosti Stran v souvislosti s poskytnutím a využíváním Služby.

Bazarobot se nezavazuje k dostupnosti Služby za všech okolností, a to zejména z technických důvodů.

OBSAH SLUŽBY

Svoz Zboží

Na základě údajů uvedených ve Formuláři se Bazarobot a Uživatel dohodnou na místě, časovém intervalu a způsobu Svozu Zboží. Povinností Uživatele je splnit dohodnuté podmínky tj. např. v dohodnutém časovém intervalu Svoz Zboží umožnit.

Zboží bude Účastníkem zabaleno v přiměřeném obalu tak, aby bylo možné Zásilku s běžnou opatrností bez poškození transportovat. Odpovědnost za poškození Zboží přechází na Bazarobot doručením a otevřením Zásilky do jeho Provozovny.

Zásilka nesmí porušovat Závazné Předpisy, především nesmí obsahovat Zakázané Zboží. V případě, že Uživatel toto pravidlo poruší, odpovídá Bazarobotu za jakoukoliv škodu, která mu zasláním Zakázaného Zboží vznikne. Uživatel bude o doručení Zásilky Bazarobotu informován prostřednictvím Účtu Uživatele.

Vytřídění Zboží

Bazarobot následně Zásilku rozbalí a provede Vytřídění Zboží.

V případě, že Zboží obsažené v Zásilce nebo jeho část bude posouzeno jako neprodejné, Bazarobot  o této skutečnosti informuje Uživatele prostřednictvím Účtu Uživatele (včetně možnosti prohlédnout si fotografii Zboží, které bylo jako neprodejné posouzeno).

Na základě volby Uživatele uvedené ve Formuláři si pak buď: i) Uživatel osobně vyzvedne Zboží v Provozovně; nebo ii) na základě volné úvahy Bazarobotu bude Zboží jménem Uživatele darováno třetí osobě pro charitativní účely (k čemuž Uživatel Bazarobot výslovně Zmocňuje), nebo bude Zboží v souladu se Závaznými předpisy zlikvidováno, což se Bazarobot výslovně zavazuje obstarat; nebo bude iii) Zboží zasláno zpět Uživateli. Pokud si Uživatel ve Formuláři vyhradil možnost rozhodnout se později, Bazarobot bude informovat Uživatele o tom, že toto Zboží bylo posouzeno jako neprodejné a Uživatel má právo zvolit jednu z výše uvedených možností. V případě, že do čtyř týdnů žádnou z těchto možností nezvolí, bude Zboží jménem Uživatele darováno třetí osobě pro charitativní účely (k čemuž Uživatel Bazarobot výslovně Zmocňuje), nebo bude Zboží v souladu se Závaznými předpisy zlikvidováno, což se Bazarobot výslovně zavazuje obstarat.

Kupní smlouva

V případě, že Zboží bude Bazarobotem posouzeno jako prodejné, oznámí to Bazarobot Uživateli prostřednictvím Účtu Uživatele, kde bude zveřejněna fotografie každého jednotlivého Zboží a jeho popis. Umístěním popisu Zboží na Účtu Uživatele a jeho označením jako prodejného dochází k uzavření Kupní Smlouvy.

Uživatel má právo se k popisu Zboží umístněnému na Účtu Uživatele vyjádřit, a to prostřednictvím Účtu Uživatele.

Bazarobot nabývá Zboží za účelem jeho prodeje třetím osobám, a to především prostřednictvím webových aukčních a inzertních serverů. Bazarobot bude Uživatele vhodným způsobem informovat o svojí snaze o uzavření Následné Kupní smlouvy, a to prostřednictvím Účtu Uživatele.

Kupní Cena je stanovena v Ceníku.

Kupní Cena bude Uživateli vyplacena do 10 dní od okamžiku, kdy o výplatu prostřednictvím Účtu Uživatele požádá, nejdříve však 21 dní od okamžiku, kdy byla Bazarobotu skutečně zaplacena celá kupní cena dle Následné Kupní Smlouvy. Kupní Cena bude Uživateli vyplacena na Bankovní Účet Uživatele.

Pokud k uzavření Následné Kupní Smlouvy nedojde do 3 měsíců ode dne uzavření Kupní Smlouvy, má Bazarobot právo od Kupní Smlouvy odstoupit a Zboží posoudit jako neprodejné. Na základě volby Uživatele ve Formuláři si pak buď: i) Uživatel osobně vyzvedne Zboží v Provozovně; nebo ii) na základě volné úvahy Bazarobotu bude Zboží jménem Uživatele darováno třetí osobě pro charitativní účely (k čemuž Uživatel Bazarobot výslovně Zmocňuje), nebo bude Zboží v souladu se Závaznými předpisy zlikvidováno, což se Bazarobot výslovně zavazuje obstarat; nebo bude iii) Zboží zasláno zpět Uživateli. Pokud si Uživatel ve Formuláři vyhradil možnost rozhodnout se později, Bazarobot bude informovat Uživatele o tom, že toto Zboží bylo posouzeno jako neprodejné a Uživatel má právo zvolit jednu z výše uvedených možností. V případě, že do dvou týdnů žádnou z těchto možností nezvolí, bude Zboží jménem Uživatele darováno třetí osobě pro charitativní účely (k čemuž Uživatel Bazarobot výslovně Zmocňuje), nebo bude Zboží v souladu se Závaznými předpisy zlikvidováno, což se Bazarobot výslovně zavazuje obstarat.

POPLATKY ZA SLUŽBY

Uživatel se zavazuje zaplatit Bazarobotu poplatky za Služby uvedené v Ceníku. 

Poplatky budou evidovány na Účtu Uživatele. Uživatel tímto souhlasí se započtením nároku Bazarobotu na poplatky za Služby na nárok Uživatele na Kupní Cenu.

BEZPEČNOST A HESLA

Uživatel bude ke Službě přistupovat prostřednictvím Webových stránek. Bazarobot je oprávněn z provozních nebo technických důvodů tuto doménu změnit.

Přístup k Účtu Uživatele a jeho používání je Uživateli umožněn prostřednictvím kombinací uživatelského jména (kterým je Registrovaný E-mail) a přiřazeného hesla, které si Uživatel stanoví při Registraci pro použití Služby.

Uživatel se zavazuje zamezit přístupu třetích osob k uživatelskému jménu a heslu v tajnosti, zejména k nim zamezit přístup třetím osobám a nedovolit tak neoprávněné použití Služby.

Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Bazarobot o případném porušení bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla.

AUTORSKÁ PRÁVA

Bazarobotu náleží veškerá Práva Duševního Vlastnictví k Službě a Webovým stránkám a všem souvisejícím materiálům.

Obsah Webových stránek nesmí být (s výjimkou informování o Službě s uvedením zřetelného a funkčního odkazu na Webové stránky) bez předchozího písemného souhlasu Bazarobotu kopírován, přenášen do jiných systémů, zveřejňován, distribuován nebo používán k vytváření odvozených děl.

ZMĚNA SMLOUVY

Bazarobot je oprávněn změnit způsob nebo podmínky poskytování Služby (včetně Ceníku). Změna způsobu, rozsahu nebo podmínek poskytování Služby nezakládá právo Uživatele na poskytnutí jakéhokoli plnění ze strany Bazarobotu. Bazarobot oznámí takovou změnu umístěním na Webových stránkách.

Pokud Zákazník s uvedenou změnou způsobu nebo podmínek poskytování Služby nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas sdělit Bazarobotu do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího zveřejnění, a to prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na https://bazarobot.cz/podpora.  Řádně uplatněný nesouhlas zakládá právo Uživatele na okamžité odstoupení od této Smlouvy. Pokud Uživatel ve lhůtě dle tohoto článku svůj nesouhlas Bazarobotu neoznámí, platí, že příslušnou změnu podmínek poskytování Služby akceptoval.

UKONČENÍ SMLOUVY

Bazarobot je oprávněn kdykoliv a bez uvedení důvodu od této Smlouvy odstoupit. Uživatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Bazarobotu se zaplacením Kupní ceny delším než 30 dní.

V  případě ukončení Smlouvy má Uživatel nárok na vrácení Zboží.

V případě, že již došlo k uzavření Následné Kupní Smlouvy, se nárok Uživatele na vrácení Zboží mění na peněžní nárok Uživatele odpovídající Kupní ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že platnost tohoto článku, stejně jako článku upravujícího poplatky za Služby a článku týkajícího se Odpovědnosti za škody) není případným ukončení Smlouvy dotčena.

POVINNOST IDENTIFIKACE

Uživatel bere na vědomí, že součástí poskytnutí Služby může být i obchod, který podléhá regulaci ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V takovém případě se Uživatel zavazuje poskytnout Bazarobotu součinnost pro splnění povinností dle tohoto zákona (především povinnosti Bazarobotu identifikovat Uživatele). Ke splnění této povinnosti dojde vhodným způsobem dohodnutým mezi Bazarobotem a Uživatelem před uskutečněním příslušného obchodu. Pokud Uživatel tuto svoji povinnost nesplní, má Bazarobot právo od smlouvy odstoupit.

Identifikačními údaji se rozumí u identifikované osoby (fyzické osoby) všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví a trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo. Při identifikaci fyzické osoby podle zákona 253/2008 Sb. jsou identifikační údaje zaznamenány a ověřeny z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, dále se zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, případně orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Identifikačními údaji se rozumí u identifikované osoby (právnické osoby) obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle první předchozího odstavce. Při identifikaci právnické osoby podle zákona 253/2008 Sb. jsou identifikační údaje zaznamenány a ověřeny z dokladu o existenci právnické osoby a u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo členem je provedena identifikace fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná v daném obchodu.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Uživatel tímto dává Bazarobotu souhlas se shromažďováním a zpracováním Osobních Údajů za účelem poskytování Služby,  vedení evidence Uživatelů a marketingové komunikaci.

Poskytnutí Osobních Údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas písemně odvolat, a má rovněž práva dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, které se ho týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Bazarobotu porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Bazarobotu. Bazarobot je však i nadále v takovém případě v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně osobních údajů oprávněn provádět zpracování osobních údajů v nezbytné míře nutné k evidenci svých pohledávek za Uživatelem až do doby jejich úplného splacení.

Bazarobot oznámil zpracování výše specifikovaných osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (reg. č. oznámení [00049365]).

Uživatel tímto dává souhlas, aby Bazarobot použil Registrovaný E-mail a adresu jeho bydliště či sídla k zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Bazarobotem. Uživatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení.

Bazarobot používá při poskytování služby Cookies (Cookies jsou malé soubory které webová stránka nebo poskytovatel služby přenese do pevného disku Vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče – pokud k tomu dáte svolení – a které umožňují stránce nebo poskytovateli služby rozpoznat Váš prohlížeč and uchovat a zapamatovat si určité informace).

Bazarobot Cookies používá k rozpoznání preferencí Uživatele a jejich uchování příští návštěvy Webových stránek Uživatelem.

KOMUNIKACE

Strany sjednávají, že spolu budou komunikovat prostřednicvím následujících e-mailových kontatků: podpora@bazarobot.cz (Bazarobot), Registrovaný E-mail (Uživatel). Strany spolu budou komunikovat zároveň prostřednictvím Formuláře a Účtu Uživatele. Strany spolu mohou rovněž komunikovat telefonicky. V případě telefonické komunikace dává Uživatel souhlas s nahráváním této telefonické komunikace za účelem zkvalitnění poskytování Služby a odstranění případných pochybností o obsahu komunikace.

ODPOVĚDNOST

Strany sjednávají, že v rozsahu dovoleném kogentními normami Závazných Předpisů platí, že Bazarobot neodpovídá Uživateli ani jakékoli třetí osobě za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti užíváním Služby nebo v důsledku neschopnosti anebo nemožnosti Službu užívat.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České Republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 Poslední změna těchto smluvních podmínek proběhla dne 25.8.2013